Privacy policy | Applisquare

PRIVACY BELEID

1.Inleiding


AppliSquare BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en kandidaten, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang zijn. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Privacywetgeving hieraan stelt.
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

via e-mail: charlotte@applisquare.be of telefonisch: 0477793594


2. Persoonsgegevens van kandidaten (voor een vaste job of als freelancer/zelfstandige)

De meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder werving & selectie en contracting/freelance opdrachten.

AppliSquare gebruikt deze gegevens als een goede huisvader, in het kader van gerechtvaardigd belang voor het kunnen uitoefenen van haar activiteiten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken:

(1) om u jobaanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van AppliSquare.

(2) om uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een vacature.

(3) voor het vastleggen en beheer van freelancer-opdracht.


We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
• Naam en adres, e-mail adres en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
• pasfoto, nationaliteit, werkvergunning en verblijfsdocument
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die u zelf hebt gevolgd of gedaan
• gegevens over beschikbaarheid en verlof
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, loongegevens,...

AppliSquare legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt hiermee bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, de nationaliteit, het INSZ-nummer, persoonsgegevens over gezondheid.


Indien nodig in het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgeven aan AppliSquare’s opdrachtgevers (klanten). In geval van een een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis, kan het wel zijn dat de gegevens ook aan het gerecht worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Belgïe. AppliSquare heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


3. Persoonsgegevens van zakelijke relaties/klanten


We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan kandidaten in het kader van een afspraak.

4. Beveiligingsmaatregelen


Uw persoonsgegevens worden verwerkt in onze databank. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

5. Inzage en/of wijzigen gegevens


We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven.
Conform de wet beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij AppliSquare.
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door AppliSquare, dan kunt u per e-mail contact met onze gegevens verwerkingsverantwoordelijke Charlotte Samain, charlotte@applisquare.be of telefonisch 0477 793594.
AppliSquare kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Beleid. Het meest actuele Privacy Beleid is te allen tijde in te zien op de website van AppliSquare.


6. Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door onze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

7. Termijn van gegevensbewaring

Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om je te ondersteunen in je zoektocht naar werk (cv’s, opleiding, testresultaten, werkverwachtingen, ...) blijven actief beschikbaar in onze database zolang je bemiddelingsdossier wordt geactualiseerd. Dit laatste gebeurt telkens wanneer je zelf of wanneer AppliSquare actie onderneemt op je dossier (vb. aanvulling van een recente werkervaring, toevoeging van een geactualiseerd cv, contactname voor een vacature, opleidings- of jobaanbod, …).

We kunnen uw persoonsgegevens tot 10 jaar bewaren na laatste contact opname.

8. Wijzigingen

AppliSquare kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van AppliSquare.
Deze versie is opgesteld in mei 2018.